Dziękujemy za zgłoszenie się na konferencję
"Światowy Dzień Żywności 2023" w dniu 16.10.2023 w godzinach 11.30-13.00.

Link do transmisji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDUxN2U4MjEtZDQ2OC00NWZmLWFkZjMtOTI1MzlkM2M2M2Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226449e092-06a0-46ea-8ffe-8c254a548771%22%2c%22Oid%22%3a%227dd59a74-2eb4-47fb-a63b-9d0c094b277c%22%7d