Obowiązek informacyjny
w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Federacja Polskich Banków Żywności (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Al. Jerozolimskie 30/8, 00-001 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jerozolimskie 30/8, 00-001 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: federacja@bankizywnosci.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

a. utrwalenia i publikacji wizerunku w postaci zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Administratora (tj. Facebook, Instagram), a także w celu przekazywania informacji o działalności Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody oraz zgodnie z przepisami archiwizacji;

b. przyjęcia zgłoszenia oraz zapewnienia uczestnictwa w Konferencji – art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 3 lata od zakończenia Programu, rozumianego jako przyjęcie przez BMF końcowego sprawozdania;

c. wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora m.in. rozliczenia i sprawozdania w ramach projektu – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa o rachunkowości, jednak nie krócej niż 3 lata od zakończenia Programu, rozumianego jako przyjęcie przez BMF końcowego sprawozdania;

d. dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia wydarzenia.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w szczególności do Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w szczególności do dostawców usług teleinformatycznych. Dane mogą być również przekazywane do portali społecznościowych Facebook, Instagram, które są odrębnymi administratorami danych osobowych.

8. Posiada Pan/ Pani prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konferencji. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

POWRÓT DO REJESTRACJI